Gå direkt till innehållet på sidan

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet sidhuvud extern utveckling

Bevarade konserveringsbilder

På Antikvarisk-tekniska avdelningen, enheten för konservering av museiföremål (ATm), pågår ett Access-projekt, som syftar till att tillgängliggöra den stora samling bilder som producerats genom åren. Den består i första hand av drygt 17 000 diabilder, men även av ett stort antal digitalfoton, röntgenbilder och pappersbilder. Merparten finns endast i analogt format. Bilderna beskriver framför allt skador och konserveringsåtgärder på olika föremål.

Någon liknande samling finns inte digitaliserad och tillgängligjord och det är viktigt att samlingen inte skingras inför avdelningens flytt till Gotland, samt att bildrelaterad information inte går förlorad. Bilderna ska gallras, registreras och digitaliseras. Efter genomgång ska samlingen göras tillgänglig på RAÄ:s hemsida genom Kulturmiljöbild.

Vad består bildsamlingen av?

Detta projekt innebär att bilder, som inte tidigare har varit tillgängliga, nu kommer kulturarvsektorn och allmänheten till del. Föremål finns här fotografiskt dokumenterade i det skick som de är i när de grävs fram ur marken och så som de ser ut efter ogynnsam förvaring eller skada. Även sådana konstruktionsdetaljer som annars inte finns dokumenterade finns representerade här. Andra bilder beskriver resultatet efter preparering, hopsättning och stabilisering. Bilderna visar föremål av olika material bl.a. metall, organiska material (trä, läder, ben), glas och keramik. Föremålen kommer huvudsakligen från arkeologiska undersökningar, kyrkor och museer i Sverige och vissa har fotograferats endast i samband med konservering. Samlingen innehåller även bilder som visar olika konserveringsmetoder och utrustning, samt bilder av personal och lokaler, intressanta ur ett konserveringshistoriskt perspektiv. Bilderna ska göras sök- och länkbara för att senare kunna koppla vidare till exempelvis till konserveringsrapporter, utgrävningsrapporter, museidokumentation, och geografiska kartor.

Arbetssätt

Bildsamlingen inventerades senast i maj 2003 då antalet diabilder uppskattades till 17 160. Antalet digitala bilder var då 1350, men har idag vuxit till en betydligt högre siffra, vilket har inneburit nya problem och behov. Rutiner för en samlad registrering och arkivering har saknats. I samband med bildregistreringen har en databas, baserad på MS-Access, utvecklats för att underlätta för en fortsatt och enhetlig registrering, sökning och hantering av bildmaterialet. Data kan sedan lätt överföras till Kulturmiljöbild. Registreringsformuläret har försetts med olika rullistor med givna sökord som kan vara hierarkiskt länkade, t.ex. Spänne(=sakord)-Ringspänne(=undertyp)-Torne(=del), eller Kniv-Lövkniv-Blad.

Hittills har ca 9000 bilder registreras och några hundra gallrats bort.

Med detta projekt arbetar arkeologen Michael Neiss.

29 oktober2007

Kontakt:

Tom Sandström - projketledare

Ett mycket trasig liten skulptur  som ska konserveras

Före konservering

Föremålet är konserverat

Efter konservering

Sidan uppdaterad
2007-11-22
Postadress: Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.  Besöksadress: Storgatan 41, Stockholm.
Tfn: 08-5191 8000 (vxl) E-post: riksant@raa.se  Webbredaktionen: redaktionen@raa.se | Om webbplatsen